Local Organizing Committee Chair

Guojun Wang, Guangzhou University, China